Provozní řád

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Projekt (dosebe) Zakoupením jednorázového vstupu, permanentky, semináře, kurzu nebo workshopu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem, na kterém je v systému nahraný kredit, nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách www.projektdosebe.cz. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jógového studia a využívání jeho zařízení a služeb.

III.

PERMANTENTKY, INDIVIDUÁLNÍ BALÍČKY, DÁRKOVÉ POUKAZY

Permanentky a balíčky mají vždy splatnost od - do. Platnost u běžné permanentky nebo dárkového poukazu je možné prodloužit o jeden měsíc za poplatek 100Kč, který je možný strhnou v systému z nahraného kreditu nebo uhradit ve studiu v hotovosti.

IV.

Projekt (dosebe) studio je otevřeno pro nově příchozí 15 minut před lekci dle aktuálně platné otevírací doby, jenž je uvedena na webových stránkách www.ptojektdosebe.cz v sekci rozvrh.

V.

Účast na jógové lekci je nutné rezervovat využitím rezervačního systému reservio, který je umístěný na webových stránkách www.projektdosebe.cz. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoliv událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách, či na facebooku nebo Instagramu. Za zrušenou lekci se kredit připíše zpět na Váš účet.

VI.

ZRUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ, - Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému max. 7 hodin před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z kreditu, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě.

Děkujeme za pochopení.

VII.

STORNO PODMÍNKY

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ: Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému max. 7 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z kreditu, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě.  

STORNO INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ: Rezervovanou lekci lze zrušit nejpozději 24 hod. před jejím začátkem.

STORNO KURZY, WORKSHOPY, POBYTY: Podmínky se od typu akce liší. Po přihlášení na akci v rezervačním systému je nutné zaplatit nevratnou zálohu ve výši 50%. Pokud nebude rezervace z Vaší strany smazána, považujeme ji za závaznou. V momentě přijetí platby Vám zašleme rezervační potvrzení. V případě storna více než 14 dní před konáním kurzu/workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50%. Pokud se klient na zvolený kurz/workshop nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (tj. 14 dní dopředu před začátkem kurzu), je studio oprávněno akci účtovat v plné výši. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Prosíme, dostavte se na lekce alespoň 10 minut před začátkem. Studio se zavírá přesně v čase začátku lekce a proto berte na vědomí, že na lekci již nebudete puštěni, protože byste tím rušili ostatní klienty. Studio si nárokuje úhradu lekce v plné výši.

VIII.

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky ve společné šatně s převlékací kabinkami. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříňce (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení, či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. 

VX.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je určen botník nacházející se v chodbě za vstupními dveřmi případně je možné si boty odnést s sebou do šatny. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostory.

IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

XI.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Projekt (dosebe) nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoliv zranění je nutné okamžitě ohlásit lektorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je v prostoru relaxační místnosti naproti kuchyňky.

XII.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XIII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách jógového studia.

V prostorách jógového studia je zakázáno:

• kouřit

• požívat alkoholické nápoje či jiné omamné nebo psychotropní látky

XIV.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Tísňové telefonní linky:

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod....), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

150 HASIČI 

Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince

155 ZÁCHRANKA

Zdravotnická záchranná služba 

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

158 POLICIE 

Policie České republiky

156 Městská (obecní) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání 

je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

• Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat

• Přesné místo hlášené události - tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události

• Informace o postižených - pohlaví, přibližný věk, počet postižených

• Informace o volajícím - jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.

K upřesnění místa události:

V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru sdělte: adresu a čísla domu (jsou důležitá obě čísla - červené i modré), patro a jméno majitele bytu, jak najít dům (hlavně na sídlištích).

Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích sdělte: stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

Projekt (dosebe)
Dne 10.5. 2021